Shanta Devi BK

President

Samjhana Giri

Vice President

Tara Devi Khanal

Secretary

Chura Maya Kc

Treasurer

Dolma Tamang

Board Member

Aashu Thapa

Board Member

Chari Mai Tamang

Board Member